Astuce pour la Santé

القرفة منافعھا كبیرة على الصحة على ھذا ننصحوكم باش تستعملوھا في تصنیفكم على ھذا ننصحوكم باش تستعملوھا في تصنیفكم

  • تنقص مالCholestérol
  • تنظم السكر في الدم
  • ّ تنشط الدورة الدمویة
  • تساعد على الھضم السریع
http://www.winox.tn/